Postup

V Zariadení pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice sa v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

 

V prípade záujmu o umiestnenie v našom zariadení je potrebné dodržať nasledovný postup:

1, Vyplniť a predložiť nasledovné tlačivá:

      - Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

      - Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

        → na tomto tlačive musí byť podpis žiadateľa úradne overený notárom, alebo prostredníctvom matriky MsÚ, resp. OcÚ. 

2, Spolu so žiadosťou predložiť Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ak už bolo vydané).

 

Pokiaľ rozhodnutie ešte nebolo vydané, žiadateľ vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu*.


Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je Lekársky nález, ktorý musí vyplniť a potvrdiť ošetrujúci lekár žiadateľa. Na základe tohto lekárskeho nálezu vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník obce zdravotnícky posudok. Sociálny pracovník vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a II zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Ich výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

 

        Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu.

 

* V prípade, že žiadateľ nemá trvalý pobyt v meste Bojnice, je potrebné, aby navštívil MsÚ, resp. OcÚ v mieste svojho trvalého bydliska, kde mu bude vydaná Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu daného mesta, resp. obce.

 

3, Súčasťou žiadosti je aj kópia Rozhodnutia o výške dôchodku vydaného Sociálnou poisťovňou (vždy z januára príslušného roka)

4, Kompletnú žiadosť je potrebné doručiť do Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice alebo na Mestský úrad v Bojniciach.

    V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zodpovedné pracovníčky zariadenia, ktoré Vám budú ochotné poradiť a pomôcť.

 

Tel. kontakt:

Kancelária riaditeľa zariadenia - 046 / 519 85 90 a 0911 227 688

Odborný pracovník v oblasti starostlivosti o staršie osoby - hlavná sestra –  046 / 519 85 91 a 0911 227 307