Poskytované služby

Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice je rozpočtovou organizáciou mesta Bojnice, ktorá je zriadená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov platného od 01.01.2009.

 

V zariadení pre seniorov sa poskytujú služby podľa § 35, ods. 1 Zákona o sociálnych službách 

 

        a)   fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej

              stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo

        b)   fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje

              z iných vážnych dôvodov.

 

Podľa § 35, ods. 2 a 3 Zákona o sociálnych sa v zariadení pre seniorov

 

a)   poskytuje

      *    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

      *    sociálne poradenstvo,

      *    sociálna rehabilitácia,

      *    ubytovanie,

      *    stravovanie,

      *    upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

      *    osobné vybavenie,

b)   utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c)   zabezpečuje záujmová činnosť.

 

Okrem zákonom stanoveného rozsahu služieb poskytujeme tieto doplnkové služby:

       *   sprevádzanie klienta na lekárskych vyšetreniach,

       *   starostlivosť o prádlo a šatstvo pri hospitalizácii klienta v zdravotníckom zariadení,

       *   vybavovanie dokumentov (preukazy ŤZP, OP a pod.),

       *   sprevádzanie klienta pri vybavovaní osobných záležitostí,

       *   pomoc pri styku s úradmi,

       *   zabezpečovanie služieb manikúry, pedikúry, kaderníka,

       *   donáška nákupov a ďalšie osobitné služby podľa požiadaviek klienta,

       *   internet

 

Zabezpečujeme tiež:

 

       -   zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, spolupracujeme s ADOS

       -   dispenzárnu starostlivosť (odborné vyšetrenia na základe zdravotného stavu)

       -   konziliárne vyšetrenia v našom zariadení (neurologické, psychiatricko-psychoterapeutické a iné)

       -   predpisovanie liekov, liečiv, inkontinenčných a stomických pomôcok, ortopedicko –        

           podporných a kompenzačných pomôcok

       -   kontakt s príslušnou zdravotnou poisťovňou (invalidné vozíky, G-aparáty, francúzske barly a iné)

 

 

-     pre obyvateľov mesta Bojnice, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, alebo majú zdravotné obmedzenia,

      ponúkame možnosť odoberania obedov a to buď priamo v jedálni zariadenia alebo formou donášky do

      domácnosti. 

 

  

V prípade záujmu o konkrétne informácie osobného charakteru môžete svoje problémy, potreby a požiadavky konzultovať s odbornými zamestnancami zariadenia na telefónnych číslach:

  

1. Odborný pracovník v oblasti starostlivosti o staršie osoby - 046 519 85 91, 0911 227 307 - informácie ohľadom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.

 

2. Kancelária riaditeľa zariadenia - 046 519 85 90, 0911 227 688 - riešenie svojej sociálnej situácie,

    možnosti poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, postup pri

    vybavovaní žiadosti, informačná návšteva zariadenia.

    - všeobecné informácie o možnosti poskytovania sociálnych

    služieb v Zariadení pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, postup pri vybavovaní žiadostí, podmienky

    poskytovania sociálnych služieb, voľné miesta, poradovník.

 

3. Úsek prevádzky zariadenia - 046 519 85 96 - informácie o možnosti stravovania občanov mesta Bojnice v Zariadení

    pre seniorov, odbere jedál a donáške stravy do domácnosti.