Voľné pracovné miesta

VÝBEROVÉ KONANIE

 

Zariadenie pre seniorov-Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574/17, 972 01  Bojnice, vyhlasuje  výberové konanie na voľné pracovné miesto podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – VK/2023/1.

 

Obsadzovaná funkcia: Odborný pracovník v starostlivosti o staršie osoby – vedúci/a úseku sociálnych služieb

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotníctvo (zdravotná sestra, sestra) alebo VŠ vzdelanie I. resp. II. stupňa v odbore zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo

 

Iné kritériá a požiadavky:  

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • bezúhonnosť,
  • registrácia v organizácii: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
  • znalosti právnych noriem - Zákonník práce a Zákon o sociálnych službách,
  • znalosti zo štandardov kvality sociálnych služieb.

 

Zručnosti a schopnosti: spoľahlivosť, komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, práca v tíme, práca s PC

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania

- životopis

- motivačný list

- dokumenty o vzdelaní

- výpis z registra trestov

- potvrdenie o praxi

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentami je potrebné doručiť do 16.11.2023 poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov-Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574/17, 972 01  Bojnice alebo osobne do podateľne zariadenia pre seniorov.