Strategická vízia, poslanie a hodnoty

Strategická vízia, poslanie a hodnoty ZPS-DD Bojnice.


Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice so sídlom v Bojniciach je rozpočtovou organizáciou mesta Bojnice s právnou subjektivitou a nachádza sa v blízkosti centra kúpeľného mesta Bojnice. Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice bolo zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb pre občanov mesta Bojnice, ako aj pre občanov z iných miest a obcí. Nachádza sa v tichej časti mesta Bojnice v blízkosti nemocnice s poliklinikou. V okolí 350 metrov sa nachádza nemocnica, poliklinika a tri lekárne. Zastávka mestskej hromadnej dopravy a prímestskej dopravy je vzdialená 150 metrov resp. 350 metrov. Klienti, ale aj ich rodinní príslušníci, si môžu vychutnať prechádzku po centre mesta, okolí Bojnického zámku, ako aj po zoologickej záhrade, ktoré sú od zariadenia vzdialené do jedného kilometra.


Poslanie
V živote každého človeka príde čas, keď sa kedysi jednoduché denné úlohy stanú náročnými na vykonávanie, kedy už nie len starí ale aj mladí ľudia trpia rôznymi zdravotnými ťažkosťami.
Väčšina seniorov, ale aj zdravotne znevýhodnených ľudí by svoj život najradšej prežívala vo vlastnej rodine. Reálny život však ukazuje, že možnosti ich naplnenia sú v mnohých oblastiach života obmedzené.
Práve zariadenia sociálnych služieb zabezpečujú sociálnu istotu pre ľudí, ktorí sú na ne odkázaní. Ich cieľom je poskytovať kvalitné služby seniorom a znevýhodneným občanom so zdravotným postihnutím a snaha o ich maximálne možnú integráciu do spoločnosti, predovšetkým použitím vhodných nástrojov sociálnej pomoci a metód sociálnej práce. Zároveň riešia problém zamestnaných potomkov, ktorí aj napriek všetkej snahe nemôžu svojim najbližším zabezpečiť starostlivosť a prežitie pokojnej staroby v domácom prostredí.
Poslaním nášho zariadenia je prežitie zmysluplného, aktívneho a samostatného života klientov. Zameriavame sa na ich spoločenské začlenenie, vytvorenie pocitu istoty, rodinnej atmosféry, podpory prirodzených väzieb na rodinu a komunitu.
Našim poslaním je poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ako odbornej, obslužnej alebo ďalšej činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k nášmu klientovi zamerané na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

V prípade našich služieb sa jedná o takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá ohrozuje nášho klienta sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
• Pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
• Z dôvodu, dovŕšenia dôchodkového veku.

Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice poskytuje nasledovné služby:
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice (§ 35 zákona o sociálnych službách).

Forma: pobytová celoročná

Rozsah: určitý a neurčitý čas

Kapacita: 41

Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Naším poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom v súlade so zákonom o sociálnych službách s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, príslušnosť k národnosti, etnickej skupine, zmýšľanie, majetok, rod, alebo iné postavenie.


Vízia
Víziou je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa seniori budú cítiť tak, ako vo svojej rodine a kde sa im poskytne dobrá opatera a láska zároveň.
Víziou je skrášľovať, zlepšovať a spríjemňovať prostredie – budovu zariadenia, vybavenie priestorov, zamestnávať nielen odborne, ale najmä ľudsky zdatných pracovníkov a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich seniorov. Našou úlohou a poslaním je tiež podpora samostatnosti prijímateľa sociálnej služby v živote, podpora jeho dôstojnosti v odkázanosti na pomoc inej osoby. Pre naplnenie nášho poslania je dôležité udržiavanie prirodzených kontaktov a pozitívnych vzťahov prijímateľa s blízkymi, s klientmi zariadenia, s členmi komunity a s personálom zariadenia.
Plán poskytovaných sociálnych služieb predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality. Riadi sa týmito zásadami:
✓ rešpektujeme základné ľudské práva a slobody klientov,
✓ zachovávame ľudskú dôstojnosť klientov,
✓ v našich službách sme zameraný na klienta,
✓ aktivizujeme klientov k posilneniu sebestačnosti podľa ich schopností a možností a prihliadame na ich individuálne potreby,
✓ zabraňujeme sociálnemu vylúčeniu klientov a podporujeme ich začleňovanie sa do spoločnosti,
✓ umožňujeme klientom podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení,
✓ spolupracujeme s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat do prirodzeného prostredia pri rešpektovaní osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu klienta,
✓ akceptujeme, že každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný a zraniteľný a má svoje potreby a požiadavky.


Ciele
Ciele Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice pre zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby pre roky 2024 - 2026:
Cieľ č. 1 Zvýšenie odbornosti u opatrovateľov sociálnej služby.
Termín: prebieha
Cieľ č. 2 Prevencia syndrómu vyhorenia u zamestnancov Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice realizáciou individuálnej a skupinovej supervízie.
Termín: prebieha
Cieľ č. 3 Dosiahnutie požadovanej úrovne a regulovateľnosti tepelnovlhkostnej mikroklímy v pavilónoch v ktorých neprebehla rekonštrukcia.
Termín: do 31.12.2024
Cieľ č. 4 Vymaľovať celé zariadenie pre seniorov, hygienické nátery, oprava poškodených stien.
Termín: do 31.08.2025
Cieľ č. 5 Zmodernizovať priestory na jednotlivých oddeleniach – kúpa nového nábytku na oddelenie “A”, “B” (skrine, stolíky)
Termín: do roku 31.12.2025
Cieľ č. 6 Dovybavenie kuchyne (el. smažiaca panvica)
Termín: do 30.06.2024
Cieľ č.7 Zvýšiť mieru samostatnosti, spolurozhodovania a spoluzodpovednosti našich klientov.
Termín: do 31.12.2024
Cieľ č.8 Zvýšiť mieru spolupráce s príbuznými a známymi klientov pri organizovaní, realizácii aktivít a spolupráce s komunitou pri realizovaní spoločných projektov.
Termín: do 31.08.2025

Stratégia
Našou strategickou víziou je umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách zostať rovnocennými členmi spoločnosti, využívať ich prirodzené zdroje, umožniť im aby prežili svoj život v prirodzenom sociálnom prostredí. Zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.
Záverečné ustanovenia
1. Zodpovednosti a právomoci
Dokument „Strategická vízia, poslanie a hodnoty ZPS DD Bojnice“ platí pre všetkých zamestnancov Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice.
Všetci zamestnanci Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice sú povinní vykonávať svoje pracovné povinností v súlade s týmto dokumentom.
Všetci zamestnanci Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice, prijímatelia sociálnej služby, ich rodina a iné fyzické osoby majú právo vyjadrovať sa k poslaniu, hodnotám, vízií, cieľom a strategickej vízií prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby.
2. Vyhodnotenie úloh a validácia dokumentu
Za vyhodnotenie úloh a validáciu dokumentu „Strategická vízia, poslanie a hodnoty ZPS DD Bojnice“ zodpovedá: riaditeľ Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice.
3.Účinnosť
Dokument „Strategická vízia, poslanie a hodnoty ZPS DD Bojnice“ nadobúda účinnosť dňom 11.03.2024.
Všetci prijímatelia sociálnej služby, rodinní príslušníci, zamestnanci Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice, sa môžu prostredníctvom svojich návrhov vyjadrovať k dokumentu „Strategická vízia, poslanie a hodnoty ZPS DD Bojnice“ osobne v kancelárii sociálneho pracovníka alebo emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.